Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Önümimiň enjamlaryňyz bilen gaplanyp biljekdigini nädip bilerin?

Gadyrly müşderi, has giňişleýin baha bermek üçin önümiň suratyny, gaplamanyň ululygyny iberip, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Baha bermegiň mazmuny näme?

Hünärmen maslahatymyzy, ähli degişli çyzgylary we wideolary alarsyňyz. Çyzuw esasynda bolsa, öz islegiňiz üçin laýyk enjamy maslahat bereris.

Gurmak we düzetmek üçin inerener näçe wagt sarp eder?

Maşynlarymyz birmeňzeş maşyn, zawoddan çykmazdan ozal düzedişleri tamamlar, müşderi zawodyna geleninden soň maşyn ýönekeý gurnama bilen ýakyn wagtda işlär.

Galyplaryň üýtgemegi wagty näçe?

Sethli galyndylary 30-45 minudyň içinde 1-2 ökde işçi bilen çalşyp bolar.
-Eke galyby ökde işçiler 15-20 minut bilen çalşyp bilerler

Ortaça gurşun wagty näçe?

Adatça, maşyn öndürmek 30 gün alýar, galyndy ýasamak we düzetmek wagtyny goşýar, gowşuryş wagty 60 gün.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, 30% öňünden goýum, iberilmezden 70% galyndy edip bilersiňiz.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Önüm kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Zawodyňyza nädip baryp bilerin?

Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz!Longwan howa menzilinde ýa-da RuiAn wokzalynda alyp bileris.